Huizen presenteert begroting 2018

Advertentie

Ligterink en De Wit

Hier adverteren?

Huizen.

Het college van Huizen heeft de begroting 2018 vastgesteld en vandaag op de website van de gemeente Huizen gepresenteerd. In de begroting staat waar de gemeente in 2018 geld aan gaat uitgeven en hoeveel. Op 2 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen. 
Investeren

In de begroting zijn reserveringen opgenomen voor taken die nog moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat ze in het collegeprogramma 2014-2018 staan, onvermijdelijk zijn of nu al bekend zijn. Zo zal de komende jaren worden geïnvesteerd in schoolgebouwen, infrastructuur en de kustvisie. Ook is er extra geld beschikbaar gesteld voor onder meer toerisme, evenementen en een aantal regionale taken. Daarnaast ligt het komende jaar de aandacht op de uitvoering van projecten: de ontwikkeling van het Keucheniusgebied, de nieuwbouw van het Erfgooierscollege, de ontwikkeling van Naarderstraat 66, de derde fase van de haven en de verenigingsaccommodaties van de Zuidvogels en The Pride.

Verwachtingen tot en met 2021

Geen extra bezuinigingen

Hoewel de begroting niet sluitend is, is er op dit moment geen aanleiding om extra te bezuinigen. In deze collegeperiode loopt het totale bedrag aan bezuinigingen op tot € 2,6 miljoen per jaar vanaf 2018. De sterk aflopende tekorten die dan nog bestaan, kunnen worden gedekt door een extra bijdrage uit de reserve. Dit is spaargeld is in het verleden opgebouwd.

Sociaal belastingklimaat

Ondanks de investeringen en extra middelen die in de begroting zijn opgenomen kan - in lijn met het collegeprogramma - het beleid van matiging van lasten (belastingen en heffingen) voor inwoners en bedrijven worden voortgezet. Wel kan die matiging per belastingsoort en per jaar variëren. Een voorbeeld is de afvalstoffenheffing. De gemeente bouwt hiervoor geen voorziening op, omdat eventuele voor- en nadelen direct verrekend worden in het tarief. Zo kreeg de gemeente Huizen in 2017 van de GAD ruim 7 ton aan opslagbijdrage terug, die direct in het tarief van 2017 is verrekend. Daardoor viel het tarief afvalstoffenheffing 2017 laag uit. Zo’n voordeel heeft de gemeente in dit jaar niet, met als gevolg dat het tarief afvalstoffenheffing 2018 hoger uitvalt. Daar staat tegenover dat de rioolheffing wordt verlaagd. Ook krijgen inwoners en bedrijven opnieuw een korting van 10 procent op de Onroerend Zaak Belasting. De gemeentelijke leges worden aangepast met een trendmatige verhoging van 0,9 procent.

Nieuw beleid

In het collegeprogramma is afgesproken geen geld meer op te nemen in de begroting voor nieuw beleid. Daarvoor in de plaats wordt jaarlijks bekeken of er geld is om initiatieven uit de samenleving te honoreren, bijvoorbeeld door meevallers in de jaarrekening. Ander nieuw beleid, tenzij dit is opgenomen in het collegeakkoord, kan gefinancierd worden uit stopzetting en/of ombuiging van oud (bestaand) beleid.

Gemeentefonds

De inkomsten van de gemeente komen – naast belastingen – voor het grootste deel uit het gemeentefonds van het rijk. In de huidige cijfers is de zogenoemde ‘septembercirculaire 2017’ nog niet verwerkt. In deze circulaire wordt duidelijk hoeveel geld de gemeente Huizen de komende jaren van het rijk ontvangt.

Behandeling in commissie en gemeenteraad

De begroting- en belastingvoorstellen worden besproken in een commissievergadering op 19 oktober a.s. De commissievergadering begint om 20.00 uur. Op 2 november volgt de bespreking tijdens een speciale raadsvergadering. De gemeenteraad bespreekt dan de voorstellen van het college en stelt deze vast. Dit is een belangrijk moment in het jaar.

Bron: https://www.huizen.nl/inwoner/nieuws_3409/item/huizen-presenteert-begroting-2018_11044.html


Meer nieuws

Huizen Economie