Scheuren huizen Smeekweg

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Laren.

De ge­meen­te La­ren gaat, net als Bla­ri­cum en Eem­nes, aan de slag met ver­keers­vei­lig­heid, be­reik­baar­heid en leef­baar­heid via een nieuw ver­keers- en ver­voers­plan (GVVP). De Brink is zo­als ver­wacht het groot­ste knel­punt, maar in­wo­ners van La­ren heb­ben nog ruim 700 an­de­re ver­keers­pro­ble­men ge­meld.

Be­wo­ners kon­den eind vo­rig jaar in­ter­ac­tief op een rij zet­ten waar ze als fiet­ser, voet­gan­ger of au­to­mo­bi­list pro­ble­men er­va­ren in het dorp. De re­sul­ta­ten wer­den don­der­dag­avond in het ge­meen­te­huis be­spro­ken met be­lang­stel­len­den ,,Boven ver­wach­ting veel re­ac­ties kre­gen we’’, al­dus Jos Hen­ge­veld, de in­ge­huur­de pro­ject­ma­na­ger GVVP voor de BEL-dor­pen.

In to­taal voor de BEL kwa­men ruim 2.200 knel­punt­re­ac­ties bin­nen. ,,In La­ren springt de Brink er uit. Ver­der de we­gen die men­sen ge­brui­ken om de Brink-file (ver­keers­lich­ten) te om­zei­len: Sint Jan­straat, Zij­tak en Ja­gers­weg.’’ Sluip­ver­keer kan kruis­pun­ten ook ont­las­ten, werd daar te­gen­over ge­zet. De ont­wik­ke­ling van sluip­ver­keer van­af de over­vol­le A1 en A27 blijkt niet te wor­den ge­re­gi­streerd, maar zit wel in be­schik­ba­re com­pu­ter­mo­del­len van Rijks­wa­ter­staat.

Be­lang­rij­ke aan­dachts­pun­ten voor het nieu­we GVVP zijn on­der an­de­re ver­keers­vei­lig­heid rond­om scho­len en de school­rou­tes, vei­li­ge loop­rou­tes, ver­keers­af­wik­ke­ling op de Brink, vol­doen­de par­keer­plaat­sen in het cen­trum en ver­be­te­ring open­baar ver­voer-aan­bod.

Een be­wo­ner van Bij den To­ren (ach­ter Jo­han­nes­kerk) wil aan­dacht voor par­ke­ren net bui­ten de blau­we zone. ,,Het staat al­tijd vast met dag­par­keer­ders. Men­sen die lan­ger wil­len win­ke­len of per­so­neel dat in de buurt werkt. In Bus­sum heb­ben ze het rand­ge­bied uit­ge­rust met een ver­gun­ning­stel­sel. Je moet er­gens er de rem op zet­ten. Dat zou hier ook mooi kun­nen wer­ken. Er ont­staat nu een on­vrien­de­lij­ke si­tu­a­tie tus­sen be­wo­ners en on­der­ne­mers. We lo­pen hier al heel lang te­gen­aan, er lijkt nul be­leid te zijn. De men­sen zijn het goed zat. En re­a­li­seert de ge­meen­te zich de ef­fec­ten op par­ke­ren bij het toe­staan van eve­ne­men­ten en uit­brei­ding koop­zon­da­gen? Ik heb het ge­voel dat de ge­meen­te daar­bij niet van­uit de be­wo­ners denkt.’’

Tal­pa

Par­keer­pro­ble­men spe­len ook in de om­ge­ving Ze­ve­nend. ,,Per­so­neel van Tal­pa'', weet een in­ge­wij­de. De ver­smal­ling van de Bla­ri­cum­mer­tol­laan (rou­te La­ren-Bla­ri­cum) be­te­kent een ver­schui­ving van het zwa­re ver­keer uit Bla­ri­cum dwars door La­ren. ,,Ook ge­wo­ne au­to's dur­ven daar niet meer om­dat het zo smal is. Die zoe­ken al­le­maal an­de­re we­gen.’’

Het is voor ver­de­re be­stu­de­ring van de aan­pak al­le­maal ge­no­teerd.

Over zwaar ver­keer ge­spro­ken, op de Smeek­weg is het ook bar en boos, meldt een be­wo­ner. ,,Hui­zen be­gin­nen te scheu­ren daaro.’’

Het idee, ge­lan­ceerd door wet­hou­der Ton Stam, om in La­ren een dorps­bus met vrij­wil­li­gers te la­ten rij­den, werd po­si­tief ont­haald. ,,Zo’n bus rijdt nu uit Eem­nes/Soest door La­ren, maar mag, van­we­ge de ver­leen­de con­ces­sie niet stop­pen in Con­nexxi­on-ge­bied, op weg naar Ter­gooi. Wat een raar land.’’

Een zelf­de bus zou, via een rou­te langs tref­pun­ten voor ou­de­ren als zorg­cen­tra en het (nieu­we) Rosa Spier Huis, een uit­komst kun­nen zijn.

Bron: De Gooi- en Eemlander


Meer nieuws

Laren Overig